Velkommen til Snekkersten
www.snekkerstenborgerforening.dk >>
Mangfoldig byggerier i Snekkersten
www.snekkerstenborgerforening.dk >>
Hjemmesiden er under udarbejdelse.
Du kan forsat gå ind på den gamle hjemmeside

Velkommen til nyhedssiden

12. august 2019

Informationsmøde på onsdag den 14. august i teltet på Havnen

Trods den sene udmeldelse, invitation håber Snekkersten Borgerforening at mange kommer ned og hører hvad første etape af visionsplanen indeholder.

  • Tales der om en havneudvidelse med Joller og Kølbåde til Sejlklubben ?
  • Bliver der så flere pladser i inderhavnen ?
  • Skal sandfangeren nu være landfast, som den ikke må være iflg. tilladelse.
  • Skal der gøres en Lokalplan for 1.F.72

Mange spørgsmål vil være at diskutere så der kan skabes en bæredygtig fremtid for alle. Vi har foreslået at foreningen bliver inviteret til yderligere debat.

Bestyrelsen

TV-SPOT har interviewet vores formand Jan Horn Petersen i anledning af at bogen "Heroppe i Helsingør" er udkommet. Anders Wilsbech som også bor i Snekkersten, har stået for det grafiske arbejde.
Bogen er på 160 sider med næsten 100 billeder.
Måske skulle de to herre gøre en publikation med titlen "Her i Snekkersten"

Se og hør interviewet neden for.

Center for Job og Oplevelse har ståen for TV interviewet.

Medborgerskab
- nu også for Snekkersten
30. januar 2018

 

Kommunen har nedsat et paragraf 17 stk. 4 udvalg som skal beskæftige sig med medborgerskab. Formålet med et §17, stk. 4 udvalg er at styrke samarbejdet  mellem byrådspolitikere og borgere og sikre optimale vilkår for innovativ udvikling i Helsingør Kommune. Udvalget skal arbejde på et idé katalog/regelsæt for hvordan medborgerskab kan implementeres mellem borger, byrådet og den kommunale administration.

Snekkersten Borgerforening tror at alle borgere mener at det er en rigtig godt ide med et sådan udvalg, dette på baggrund af de mange bygge- byudviklingssager (innovativ udvikling) der har været de sidste par år også i Snekkersten.

Når vi taler om medborgerskab, borgerdeltagelse var dog et lille problem med repræsentationen i udvalget som SBF konstaterede. Snekkersten var f.eks. ikke nævnt i oplægget til udvalgets repræsentation.

SBF tror ikke at Borgerne i Snekkersten kan se noget begrundelse for ikke at være repræsenteret. Dette bare set i lyset af antal postadresser i 3070 i forhold til de andre lokaliteter der er repræsenteret, nævnt.

3070-Snekkersten, 2530. 3100-Hornbæk 4706. 3060-Espergærde, 4159. 3140-Ålsgårde, 2090. 3080-Tikøb, 936. 3490-Kvistgård, 1177.

 

Hvorfor blev Snekkersten "Slettet"
For mange år siden "slettede" kommunen ”Snekkersten” og kaldte lokaliteten Helsingør Syd. Dette har vi igennem årene påtalt. Dette gjort administrativt for derved kunne kommune nu tillade et større antal m2 dagligvarebutikker. Men derfra, set i lyset af det borgerdrevet lokale arbejde med Den bevarende lokalplan 1.122 bør Snekkersten være repræsenteret, så det arbejde og viden i medborgerskabets lys ikke går tabt.

Snekkersten Borgerforening er vel vidende om, at udvalget ikke skal arbejde med lokale interesser, men se overordnet på en implementering af medborgerskab i hele kommunen. Derfor har bestyrelsesmedlemmerne opfordret alle de nye som gamle byrådspolitikere som har talt om medborgerskab, at få Snekkersten indskrevet i §17. stk. 4 udvalget, så alle borgere er med, repræsenteret for starten.

Beslutning på byrådsmødet 29. Januar 2018
Snekkersten Bliver indskrevet som lokalitet i § 17 stk. 4 udvalget med indvalgt repræsentant Anders Wilsbech.

Polemik omkring havnen
Der har været en debat på Facebook som vi ikke ønsker at blade os i, men her følger foreningens bestyrelsens synspunkter på sagen

 

Talsmanden for Snekkersten Havn udtaler at Snekkersten Borgerforening retter hadske angreb mod Snekkersten Havn og at en ganske lille gruppe mennesker (Snekkersten Borgerforening) nærer et indgroet had og bruger megen energi på at forsøge at ødelægge stemningen på havnen.

Påstande der simpelthen ikke har hold i virkeligheden.

Snekkersten Borgerforening har som overordnet formål at bibeholde og forbedre miljøet og kulturen i Snekkersten.

Snekkersten Borgerforening har absolut intet imod hverken Snekkersten Havn eller de mange foreninger og aktiviteter der foregår i Snekkersten Havn.

Tværtimod ser Snekkersten Borgerforening havnen som at aktiv for lokalområdet, forudsat at Snekkersten Havn og de tilhørende aktiviteter, foregår på en ordentlig måde, med respekt for at området også anvendes af- og har værdi for andre end kredsen omkring havnen. Ordentlighed og respekt for lokalområdet forudsætter at man vil indgå i en åben dialog med myndigheder og borgere, hvilket præcis har været Snekkersten Borgerforenings kritik over for Snekkersten Havn.

Etableringen af Sandfangeren er et eksempel på at havnen ikke ville vedkende sig, at et af formålene med sandfangeren var en udvidelse af havnen. Først da Sandfangeren var etableret, bekendte havnen kulør og fremlagde planerne for udbygningen af havnen.

Den bevarende lokalplan for Snekkesten er et andet eksempel på at Snekkersten Havn ikke har ønsket at indgå i en åben dialog omkring udviklingen af lokalområdet. Snekkersten Havn ønskede ikke at være en del af den bevarende lokalplan. Da Helsingør Kommune senere ønskede at udarbejde en lokalplan for havnen, præsenterede havnen planerne for en omfattende udvidelse, hvilket stoppede arbejdet med lokalplanen.

Der er flere eksempler på at havnen iværksætter anlægsarbejder uden at indhente de fornødne tilladelser.

Snekkersten Borgerforening har forståelse for at en havn er en organisk størrelse, hvor der skal være plads til udvikling og skiftende behov. Men havnen skal også have forståelse for de rekreative værdier og kulturhistoriske værdier der ikke nødvendigvis er forbundet tæt med havnens sejlende brugere.

Tilladelsen til etablering af Sandfangeren blev i øvrigt givet under den forudsætning at Sandfangeren aldrig måtte blive landfast. Det var et krav som Helsingør Kommune og Kystdirektoratet stillede. Om det var for at markere at Sandfangeren ikke skulle anvendes til en fremtidig havneudvidelse eller det var for at opretholde et sundt vandmiljø i den nye lagune, vides ikke. Men fakta er at Sandfangeren i store perioder er sandet til og er blevet landfast, samtidig med at vandmiljøet i lagunen er fyldt med bundfalden tang og ålegræs der rådner og udvikler svovlbrinte til meget stor gene for nærområdet. Helsingør Kommune har taget vandprøver i lagunen der tydeligt viser store mængder af svovlbrinte.

Snekkersten Havn udtaler til Helsingør Kommune at lugtgenerne omkring Snekkersten Havn er af naturlige årsager, som ikke kræver yderligere tiltag. Hvad der menes med ”naturlige årsager” er ikke forklaret, men det kan dokumenteres meget tydeligt, ved hjælp af de flyfoto som Helsingør Kommune og staten foretager hvert forår, at stranden nord for Snekkersten Havn var en sund badestrand før etableringen af Sandfangeren.

Efter etableringen af Sandfangeren er stranden ødelagt og badevandet er forvandlet til et område med masser af bundfalden rådnende tang og ålegræs, som Danmarks Naturfredningsforening betegner ”Liglagen” på grund af den mælkehvide farve som forrådnelsesprocessen danner i vandet, hvilket tydeligt fremgår af flybillederne.

 

Se Billedokumentation 2006-17 >>

SBF folder 2017

SBF's folder kan du se og læse her. SBF gør et ekstra tiltag, da der desværre er sager i Snekkersten området som ikke er tilpasset, kommunalt behandlet under hensyntagen til vores opnået Bevarende lokalplan 1.122 >>

Er du i selskab med dine omkringliggende naboer, har du mulighed for at downloade, printe den lille folder som et samtaleemne for en evt. løsning. Pludselig kommer problemet til din lokalitet, hvor kommunen ikke kender stedet, servitutterne, og derved giver dispensation.

Du kan ogsådownloade nedestående,og printe ud på et A4 ark, begge sider og fold og klip med en saks. Godt indslag til et selvskab.
>> download

Nyhedsbrevet
Her kan du læse tidligere nyhedsbrevet. Du kan også vælge at downloade det til senere læsning. For at sikre at alle har mulighed for at læse nyhedsbrevet kan du også anvende dette link: NYHEDSBREVE >>

 

 

Billed: P. Baagøe. Position, udsigt fra mellem Espergærde og Nord for Snekkersten.