Formandens årsberetning 2016.

Af de sager vi har beskæftiget os med i det forløbne år har mindst tre handlet om klokkeklare overtrædelser af bestemmelserne i lokalplanen. Heraf to byggesager og en hegnssag og i alle tilfælde har vi været vidne til at kommunens forsøger at omgå eller dispensere fra reglerne, Kommunens vilje til efterleve egne vedtagelser er imponerende.

Hegnssag
I tilfældet med hegnssagen på Gydestien, havde vi klaget til Naturklagenævnet og fået medhold, men alligevel vælger kommunen at dispensere fra reglerne, selvom overtrædelserne er i klar modstrid med bestemmelserne. Hvis kommunen i den pågældende sag havde udvist rettidig omhu og henholdt sig til de gældende bestemmelser, havde der ikke været nogen sag og man havde undgået at spilde vores og kommunens egen tid. Og desværre er der jo ikke tale om en enkeltstående sag: Helsingør kommune er, som måske bekendt, absolut leveringsdygtig i kostbare bommerter.

Vedligehold af stier
Med hensyn til Gydestien skal det dog fremhæves at kommunen har indvilliget i at pleje vegetationen langs stien og sørge for at belysningen virker til gavn for de mange der færdes der. Og man kan også konstatere at der i år er blevet fejet og saltet i perioder med sne og frost. Man skal i øvrigt være opmærksom på at en stor del af Teknisk forvaltnings opgaver efterhånden overgår til det fælleskommunale Park og Vej. Om det vil skabe forbedringer skal vi lade være usagt. Vi har rykket Park og vej for plejen på Gydestien, men endnu er der ikke sket noget.

Borupgårdcentret
Med hensyn til det planlagte nybyggeri omkring Borupgårdscentret, hvor en høringsrunde klart tilkendegav bekymring omkring en række forhold: Selve højden på byggeriet, skyggeforhold, trafikale forhold og ikke mindst hensynet til omgivelserne:  Beliggenheden nærmest i et villakvarter og den visuelle indvirkning på kystskrænten, også set udefra vandet. I det endelige forslag har man forsøgt at moderere højden, men er til gengæld endt med et stykke cigarkassearkitektur, der i udseende minder om Prøvestenscentret.

Man har med andre ord forholdt sig helt arrogant til landskabelige og æstetiske hensyn. Borgerforeningen har derfor påklaget at der i projektet ikke er foretaget en miljøvurdering af de landskabelige forhold. Den fik vi desværre ikke medhold i, men det er en ulden afgørelse som ikke tager direkte stilling til nødvendigheden og karakteren af en miljøvurdering. Det forlyder nu at man står overfor at nedrive det nuværende center og påbegynde et nyt byggeri.

Sandfangere
Og så er der selvfølgelig sagen vedrørende sandfangeren, -never ending story?

Sandfangeren indenfor det sidste halvår praktisk taget blevet landfast. Dette er i strid med bestemmelserne for opførelsen og det har vi nu indklaget til miljøministeriet. Der er gået omkring et års tid, hvor vi ikke har henvendt os i sagen. bl.a. fordi kommunen har ansøgt om at måtte lukke hullet  i en periode for at se om det afhjælper generne.

Man kan sige at der nu er gået en rum tid med de facto lukning og resultatet er ikke opmuntrende. Det viser med alt tydelighed at sandet ikke, som forudsagt,  aflejres på ydersiden af anlægget og hen ad stranden mod nord, men derimod på sandfangerens inderside.  Med det resultat at der nu ofte er lukket til og alarmerende lavvandet i størstedelen af bassinet.

Hertil kommer at tangophobningen i lagunen er massiv og at det nu også med sikkerhed kan fastslås at størstedelen af tangen kommer ind gennem havneindløbet. Det er uomtvisteligt og der er efter vores opfattelse absolut ingen grund til at forlænge eksperimentet.

Man bør nu i stedet fokusere på at løse problemet med tangophobningen, så en ordentlig og anvendelig strandbred genskabes. Man kunne jo f.eks. begynde at stille nogle krav om hvad kommunens årlige tilskud til havnen på omkring 50.000 kr. anvendes til. Havnen bør nu pålægges at løse problemet og vi vil sørge for at rette henvendelse desangående.   

Man kan vel konstatere, at sandfangeren er et overdimensioneret teknisk misfoster, som ikke lever op til intentionerne og bestemmelserne og derfor bør reguleres, eller helt fjernes. Man kunne starte med at fjerne 40 meter for at afbøde generne og genskabe stranden.

Trafikregulering - chikaner
Sommersæsonen har nu indfundet sig og dermed også en fortsat stigende trafik på Strandvejen. Sidste år var der som nok bekendt trafikregulering i sommerhalvåret i form af en række skønsomme aftagelige chikaner på udsatte steder. Forsøget er i mellemtiden blevet grundigt evalueret og konklusionen var at det var en ubetinget succes. Nu har kommunen imidlertid meldt ud at forsøget ikke vil blive gentaget, -af økonomiske årsager? Foreninen arbejder vidre på sagen. For det første kan vi ikke forstå at det skulle koste 100.000 kr. at opsætte de chikaner man allerede har på lager og for det andet: Hvorfor ikke blot gøre forsøget permanent?? Der er da ingen grund til at evaluere forsøget for tredie gang? Det forlyder at sagen skulle tages op i teknisk udvalg, men i skrivende stund er det uklart hvad resultatet bliver.

Formand Jan Horn Petersen