Trafik

SBF og Kommunen har løbende afholdt trafikmøder
På opfordring fra SBF blev der iværksat en trafikmåling på Strandvejen i September 2013. På baggrund af de mange målinger har SBF udarbejdet en forenklet oversigt, som kan ses nedenstående.

Generelt
Generelt er gennemsnitshastigheden faldet lidt, og det glædeligt. Ud fra de målte hastigheds intervaler, kan vi udlede følgende på målestedet Strandvejen 206


8 % kører mere end 60 km/t
19% kører mere end 55 km/t
34% kører mere end 50 km/t


Trafiktæthed
Ud fra de mange tal har SBF,s talekspert kunne analysere sig frem til, at flere biler kører mod syd en mod nord. Vi taler om en forskel på ca. 1500-2000 biler i døgnet som vi formoder forsvinder op ad Klostermosevej. Kommunen har lovet at fremsende trafikmåling der blev foretaget ved Snekkersten skole 2013

SBF vil fortsat arbejde videre på projekt "Trafik" og ikke mindst i forbindelse med det kommende arbejde med en lokalplan for Snekkersten Havn 1.F71. Kommunen har også her fokus på de trafikale forhold omkring havnen. Snekkersten et det eneste område i kommunen hvor der endnu ikke er ofret en krone på trafikforholdene.

Et innovativt trafikprojket
For at vi kan få skabt nogle midler til Snekkersten, oplyste kommune at hvis vi kunne komme med et innovativt forslag til øget trafiksikkerhed og fartdæmpende foranstaltninger var der måske muligeheder. Dette har vi gjort, og sendt videre til rette instanser. Se andet sted på siden.

 
Tidligere indlæg
Forslag til trafikregulering omkring Snekkersten Havn

 Vi har nu igen haft et af de månedlige trafikuheld på Strandvejen, hvor et hegn med hegnsstolper på 20 x 20 cm er knækket. Formodentlig er der også denne gang tale om for høj hastighed. Heldigvis uden større personskade, eller dræbte. Det var et held, også denne gang. Dog giver det anledning til udvise rettidig omhu og foreslå en forebyggende regulering af trafikken omkring Snekkesten Havn.
 
Hastigheden
En officiel hastighedsmåling på strækningen tilbage i 2007 (fredag d.16.11.2007) viste at Strandvejen dagligt passeres af ca. 7500 biler i døgnet og at ca. 70% heraf kørte mellem 50 og 80 km/t. Altså, næsten 3/4 af bilisterne overtrådte hastighedsbegrænsningen.
 
Ovennævnte målinger er foretaget mellem havnen og Snekkersten Stationsvej. De seneste målinger er foretaget syd for Skotterup og kan være misvisende for trafikken ud for havnen, da de ikke medtager til- og frakørsel ad Klostermosevej. Målingerne fra 2007 viser også at Strandvejen er mellem de højest belastede trafikveje i Kommunen. Dette til trods for at der med Klostermosevej ovenfor tunellerne og Rønnebær Alle findes mere velegnede alternativer. Strandvejen er en Margueritevej, ikke en racerbane.
 
Hvorom alting er, skaber situationen stor utryghed, og der er ingen grund til at vente på en personulykke. Snekkersten Borgerforening vil derfor opfordre til at der snarest foretages en trafikregulering omkring Snekkersten Havn.Vi er i øvrigt bekendt med at der findes midler til at fremme et sådant projekt.
 
Projektforslaget
Strækningen Strandvejen fra Skotterup til Helsingør er det sidste åbne stykke ud mod Øresund på Margueriteruten. Nu er lygtepælene på vandsiden nedtaget. Så vil det være uheldigt at opsætte skilteskove “Husk 50km” eller lignende skilte på strækningen. Borgerforeningen har tidligere udarbejdet et projektforslag med flere punkter på strækningen, men vurderer at strækningen omkring havnen har første prioritet på grund af trafikken til og fra havnen over Strandvejen. Havnen ligger direkte op til/på Strandvejen, og er infrastruktur- og trafikmæssigt et af knudepunkterne på Strandvejen.

Snekkersten Borgerforening vil derfor foreslå en løsning med fartdæmpende foranstaltninger der foretages/etableres på/ved Vi har drøftet oplægget med en trafikplanlægger, og chikanerne er i stil med det der er benyttet i Helsingør langs havnen.