Den bevarende lokalplan for Snekkersten


I Lokalplan 1.122 redegørelsen beskrives områdets særegne karakter gennem tekst og billeder og der redegøres for baggrunden for Bestemmelserne. Stilbladene er en faglig gennemgang af de forskellige arkitekturtraditioner. Stilbladene har dannet grundlag for Bestemmelserne. Redegørelsen er alene til orientering og oplysning i modsætning til Bestemmelserne, den juridiske del, der er bindende for grundejerne.

           Klik på billede og du kan læse den online  ➡︎           

2. Bestemmelserne og 5 kortbila
Lokalplanens 2. del omfatter den egentlige lokalplan. Denne del indeholder bestemmelserne (paragrafferne) samt 5 kortbilag. Bestemmelserne er juridisk bindende for den enkelte grundejer i området. § 15 i lov om planlægning fastlægger, hvilke emner en lokalplan kan indeholde.

I Bestemmelserne fastsættes regler om anvendelse, udstykning, vej- og stiforhold, friarealer, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens ydre fremtræden, m.v. inden for det område, der er omfattet af planen. Byrådet skal påse at bestemmelserne overholdes og sørge for at ulovlige forhold, som etableres efter planens vedtagelse, lovliggøres. Eksisterende lovlige forhold kan opretholdes også selvom lokalplanen foreskriver andre løsninger. Det er først i forbindelse med fremtidige ændringer på sin ejendom, at
at man skal handle i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.


   Du kan også downloade lokalplanen ⬇︎   

 

Snekkersten Borgerforening - Lokalplan 1.122