Kulturhistorie

Topografi og bebyggelse        
Området er præget af den stejle kystskrænt, der endnu har flere karakteristiske højstammede bøgetræer, og af de mange velbevarede huse i de gamle fiskerlejer på forstranden, der gennemskæres af Strandvejen.
        
Oven for kystskrænten løber jernbanen, og mellem bane og kystskrænt ligger et villakvarter, der hovedsagelig er udbygget i perioden fra 1880 og frem til mellemkrigs-årene (Zone 2). Enkelte bygninger er opført på selve skrænten.
        
Bag jernbanen ligger et villakvarter opvokset fra år 1900 omkring de gamle husmandssteder, hvoraf flere er velbevarede og karaktergivende for området (Zone 3).
        
Den åbne udsigt over Øresund er så attraktiv for både forbipasserende og beboere, at hele området er præget af lave hegn og begrænset beplantning mellem husene og vandet.
        
Sårbarhed mod fortætning         
Området er sårbart for yderligere udstykning, særlig på selve kystskrænten. De tilbageværende bøgetræer på skrænten er fredet, men ved fortsat udstykning i mindre grunde vil det grønne præg forsvinde, da der så ikke vil være plads til store, gamle træer på ejendommene.
        
Øget udstykning i mindre grunde afstedkommer også behov for at værne privatlivet mod nabo- og indbliks-gener ved høje hegn, ligesom trafikken og trafikstøjen fra Strandvejen tilskynder enkelte til at hegne sig ind.
        
Strandvejen        
Strandvejen var oprindelig et hjulspor på stranden, der forløb imellem bebyggelsen og forstranden, hen over stejlepladserne. I dag er Strandvejen en af de kendteste veje på det nationale oplevelseskort ”Margueriteruten”, også som cykelrute, og har samtidig regional betydning som en af indfaldsvejene til Helsingør. Men traceet er smalt, der er endnu ikke cykelsti helt til Helsingør, og fortov og cykelsti ligger i niveau med vejen, kun adskilt fra denne ved en smal brostensrende.
        
På Strandvejen kører bussen mellem Helsingør og København og området betjenes desuden af Kystbanen og toget til Hillerød samt lokale busforbindelser fra nordsiden af Snekkersten station.
        
Både Helsingør Kommunen og Frederiksborg Amt tilsluttede sig Strandvejsrapporten ved den første udgivelse i 1973 og igen ved den seneste revision i 2000. Her beskrives det natur- og kulturhistoriske miljø langs Strandvejen indgående på grund af ”Strandvejens karakter som promenade- og udflugtsvej af første karakter”.
        
Strandvejsrapporten
Strandvejsrapporten anbefaler bedre adgang til og langs kysten, naturgenopretning, sikring og forbedring af grønne områder, bedre udsigtsmuligheder, bedre trafikale forhold, mere hensigtsmæssig vejbelysning og fastholdelse af Strandvejsmiljøets karakter. Alle disse forhold er relevante i forbindelse med en bevarende lokalplan for det gamle Snekkersten.