Kære Alle
Jeg er i dag blevet kontaktet af bygherre i sag nummer 7 - vedrørende boliger ved Rørtangvej i Snekkersten. Han har trækket sit forslag tilbage, hvilket vil sige der ikke længere er et Alternativ 1 i sagen. På den baggrund trækker Jan Ryberg sin begæring om at få sagen i byrådet tilbage. Derfor fremgår sagen ikke længere af dagsordenen til byrådsmødet på mandag.


Med venlig hilsen
Benedikte Kiær, Borgmester

Der var stemmeligehed i Økonomiudvalget

Fælles skrivelse til Kommunen
23. oktober 2016

Til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget
Kære Udvalgsmedlemmer

På Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 16. august behandledes et projekt til byggeri på Rørtangvej 2 C i Snekkersten. På mødet godkendte udvalget principielt projektet som grundlag for en lokalplan på trods af, at projektet i dets foreliggende form er grundlæggende i strid med kommuneplanen, samt at en gennemførelse af projektet vil medføre en grov tilsidesættelse af hensynet til naboerne.

Sagen giver os anledning til alvorlige bekymringer:

1. Projektet afviger væsentligt fra kommuneplanen
Det fremgår af kommuneplanen, at der maksimalt må etableres 16 boliger på arealet. I det fremlagte projekt ønskes 27 boliger. Den foreslåede bebyggelse overholder ikke kommuneplanens mindstekrav om grundareal til dobbeltboliger. Projektets såkaldte ”fortætning” er i strid med kommuneplanens krav til ”fortætning”. Kommuneplanens minimumskrav til samlet fællesareal respekteres ikke. Endvidere bliver der ikke plads til at opfylde kommuneplanens afstandskrav til det fredede dige, der udgør skellet til Skibsegen. Bygninger og anlæg til vej og parkering er placeret alt for tæt på naboejendommene på K A Hasselbalchs Vej og Rørtangvej, og det fredede dige mod boligerne på K A Hasselbalchs Vej respekteres heller ikke. Det samlede areal er simpelt hen for lille til så mange boliger. Antallet af boliger har ikke mindst betydning for den trafikale belastning, herom nedenfor. Samlet vil projektet medføre en helt uacceptabel fravigelse af kommuneplanen med en række gener og en ændring af hele områdets karakter til følge.

Kommunen vil ikke lovligt kunne foretage så drastiske fravigelser uden en regulær ændring af kommuneplanen, der følger proceduren foreskrevet i planloven. Et kommuneplantillæg som bilag til en kommende lokalplan om ændring af kommuneplanen på disse punkter vil ikke være tilstrækkeligt ifølge reglerne i planloven. Vi må insistere på, at kommunen respekterer reglerne i planloven, samt at kommuneplanen overholdes, således som kommunen også er forpligtet til ifølge planloven.

Det er bekymrende, at forvaltningen i indstillingen til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget ikke har vurderet følgerne af projektets afvigelser fra kommuneplanen, og at projektet dermed indstilles til godkendelse på et ulovligt grundlag, samt at kommunen påregner at handle i strid med planlovens bestemmelser.

2. Toetages byggeri passer ikke ind i området
Bygherren ønsker med støtte fra forvaltningen at opføre bebyggelse i to etager. Hele kvarteret er præget af bebyggelse i ét plan, og det vil være en meget væsentlig tilsidesættelse af hensynet til de eksisterende nabohuse, såfremt der lige på den anden side af hækken bygges i to etager i op til 8,5 m højde (eller højere p.g.a. terrænforskelle) med alt, hvad det indebærer af ulemper og forringelse af livskvalitet og værdi af de pågældende naboejendomme. Den kommende bebyggelse bør udføres i ét plan, og bebyggelsen bør indpasses i det omgivende område, som det også er foreskrevet i kommuneplanen. Toetages byggeri vil endvidere medføre en generel forringelse af områdets rekreative værdi. Området ligger ved Rørtang landsby og på grænsen til den fredede Rørtang kile, der er præget af smuk natur, og som benyttes intenst af Snekkerstens og Espergærdes borgere til rekreative formål.

3. Problematiske til- og frakørselsforhold
Med det omfang projektet har i sin nuværende form, vil det ikke være muligt at etablere til- og frakørselsforhold uden at kompromittere trafiksikkerhed, herunder for de gående og cyklende, der benytter områdets rekreative værdier.

Til- og frakørsel ad Rørtangvej til Kongevejen er en dårlig løsning navnlig fordi venstresving på Kongevejen er stort set umulig. En løsning via Skibsegen vil heller ikke være hensigtsmæssig af hensyn til Skibsegens beboere. Det samme er tilfældet med K A Hasselbalchs Vej, hvor trafikken til og fra Løntoften/Rønnevænget/ Piletoftenområdet og udkørslerne fra de mange boligveje giver anledning til farlige situationer, fordi der er dårlige oversigtsforhold på grund af de påbudte bøgehække. Der er mange gående og cyklende på kørebanen på K A Hasselbalchs Vej. Der er ingen vejbelysning og intet fortov – det skaber utryghed. På grund af voldsom gennemkørende trafik til Kongevejen, blev K A Hasselbalchs Vej i 1980’erne lukket for gennemkørende biltrafik, tilsvarende de øvrige veje i Borupgård Vest. Vejlukningen ud for Rørtangvej 4 ønskes bibeholdt.

Det siger sig selv, at jo flere boliger, der etableres, jo større bliver de trafikale problemer. Dette har givet vis – sammen med arealets ringe størrelse - været en væsentlig grund til kommuneplanens begrænsning af antallet af boliger til 16. Der bør findes en trafikal løsning, der ikke er til ulempe for de omkringliggende områder, og som tilgodeser trafiksikkerheden.

4. Ikke tilstrækkelig plads til parkering for 27 boliger samt kritisable
færdselsforhold på selve arealet

I det foreliggende projekt påregnes etablering af 41 bilparkeringspladser i form af parkering langs en smal 3,5 m bred snoet vej, der skal betjene alle boligerne. Dette antal P-pladser er langt fra tilstrækkeligt i forhold til 27 boliger. Hvis indflytterne – som antaget af kommunen – hovedsageligt bliver børnefamilier, må det påregnes, at familierne anskaffer to biler. Hertil kommer gæstende biler. Hvis projektet – i strid med de gældende regler – gennemføres med 27 boliger, vil det utvivlsomt medføre parkering på de nærliggende veje til stor gene for de eksisterende beboere og til fare for trafiksikkerheden. Den manglende plads til parkering udgør endnu en grund til, at antallet af boliger må begrænses til 16, som fastsat i kommuneplanen. I øvrigt vil en renovationsvogn, et redningskøretøj en sneplov eller en pakketransportvogn næppe kunne passere på en så smal snoet vej med sideparkering. Et projekt med 27 boliger kan således heller ikke rumme plads til ordentlige vej- og parkeringsforhold.

5. Ingen plads til fælles friarealer, herunder legeplads
Det fremgår af projektet, at der hverken er plads til fælles friarealer til de kommende beboere eller til boldbane og legeplads til børnene.

Grundejerforeningerne Skibsegen og Borupgård Vest har i fællesskab bekostet og etableret en legeplads og boldbane. De to grundejerforeninger deler udgifter til drift og vedligehold. Da legepladsen og boldbanen er placeret i umiddelbar nærhed af arealet, der nu planlægges for, må vi forudse, at børnene i det nye område i mangel af egen legeplads vil benytte den legeplads, som naboområderne har bekostet. Det bør derfor i den kommende lokalplanen sikres, at der enten skal etableres en passende legeplads inden for det nye område, eller at der skal indgås aftale om benyttelse af legepladsen i Borupgård Vest.

Vi håber, at vore synspunkter bliver hørt, og at vi bliver inddraget i den kommende planlægning af området med henblik på at finde løsninger, der er tilfredsstillende både for de kommende og for de eksisterende beboere.

 

Med venlig hilsen
Danmarks Naturfredningsforening v/ Helle Øelund
Grundejerforeningen Borupgård Vest v/ Helene Kreutzfeldt
Snekkersten Borgerforening v/ Jan Horn Petersen
En gruppe af naboer på henholdsvis Rørtangvej og Skibsegen v/ Søren Jensen,
Rørtangvej 4 og Sigurd Nielsen, Skibsegen 58, Snekkersten

Underskrift formular

Hvis du som medlem syntes du vil indsamle underskrifter mod kommunens sagsbehandling, kan du downloade formularen neden under.