Snekkersten Borgerforening vedtægter
 
Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF)
 
§ 1. Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet
den 22. januar 2004. Foreningens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand.
 
§ 2. Foreningens formål
Snekkersten Borgerforenings overordnede formål er at fastholde og forbedre særpræget samt miljøet i Snekkersten. Dette arbejde kan bl.a. bestå i;

 

  •  at etablere et folkeligt med- og modspil til de offentlige myndigheder i sager, der er vigtige for borgerne
  • at sikre øget fokus på alle former for miljø- og kulturspørgsmål
  • at foreslå projekter og løsningsmodeller, der sikrer områdets egenart eller forbedrer dette
  • at medvirke til at lokalplanens bestemmelser og anbefalinger fastholdes
  • at afholde møder og debatter vedrørende de fysiske forhold i Snekkersten
  • at opretholde en hjemmeside, hvor der orienteres om foreningens virksomhed.

 
Foreningen er ikke partipolitisk
 
Bestyrelsen kan på egen foranledning tage emner op til diskussion, og indgå samarbejde med tilsvarende foreninger i eller tilgrænsende til foreningens område.
 
§ 3. Medlemsforhold
Som medlem af foreningen kan optages enhver myndig person med bopæl indenfor postnummer 3070 Snekkersten.
 
Som medlem kan ikke optages personer, der ikke har til hensigt at arbejde for foreningens formål. Beslutning om at nægte optagelse kan, når særlige grunde taler herfor, træffes af foreningens bestyrelse ved 2/3 majoritet. Nægtelse skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af den førstkommende ordinære generalforsamling. Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun optages, såfremt eventuel ældre gæld til foreningen er berigtiget.
 
Medlemmer der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtigelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte.
 
Indmeldelse kan ske via foreningens hjemmeside www.Snekkerstenborgerforening.dk, eller ved henvendelse til kassereren. Kommunikation til foreningens medlemmer sker normalt via e-mail og foreningens hjemmeside.
 
§ 4. Kontingent

Medlemskontingent til foreningen er 100 kr. årligt og kontingentåret løber fra d. 1.1. til d.31.12. samme år. Kontingentets størrelse kan ændres på generalforsamlingen, men først med virkning for det efterfølgende kalenderår.
 
§ 5. Udmeldelse, adresseforandring og eksklusion
Udmeldelse skal ske via mail eller skriftligt til foreningens kasserer. Adresseforandring skal ske til foreningens kasserer, f.eks. pr. mail.
 
Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens indstilling med 2/3 majoritet beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtigelser eller som handler til skade for foreningen.

Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre, hvis bestyrelsen ikke træffer anden bestemmelse. Eksklusion på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtigelse for det kalenderår, i hvilket udelukkelse finder sted.
 
§ 6. Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.
 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.
 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 
1.     Valg af dirigent
2.     Beretning
3.     Regnskab og kontingent
4.     Valg til bestyrelsen.
5.     Valg af suppleant.
6.     Valg af revisor
7.     Valg af revisorsuppleant
8.     Behandling af indkomne forslag.
9.     Eventuelt
 
Bestyrelsen kan sætte yderligere punkter på dagsordenen.
 
Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Indkaldelse samt dagsorden meddeles ved udsendelse e-mail til de enkelte medlemmer og på foreningens hjemmeside senest 3 uger før afholdelse.
 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
 
På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne kalenderår til godkendelse.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse.
 
Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til formanden 6 uger før generalforsamlingen. Disse forslag vil dermed kunne optages på dagsordenen.
 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt.
 
Hver husstand har én stemme.
 
Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer og at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen.

Er beslutningen truffet med tilstrækkelig majoritet, men er ikke tilstrækkelig mange stemmeberettigede medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, afholdes indenfor 6 uger en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken generalforsamling forslaget kan vedtages med 2/3 majoritet, uanset repræsenteret antal stemmeberettigede medlemmer.
 
Såfremt blot et medlem ønsker det, skal afstemning være hemmelig. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog kan hvert tilstedeværende medlem højst medbringe en fuldmagt.
 
De på generalforsamlingen trufne valg og beslutninger føres til referat, som underskrives af dirigenten.
 
§ 7. Bestyrelse
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse.
 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som alle skal være medlemmer af foreningen.
 
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år vælges 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Til bestyrelsen vælges en eller to suppleanter. Disse vælges kun for ét år ad gangen.
 
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 
Kandidater til bestyrelsesvalg kan vælges uden at være til stede, såfremt der foreligger skriftligt samtykke.
 
Bestyrelsen supplerer sig selv ved indtruffen vakance ud over de valgte suppleanter. Dog skal valget godkendes på den først kommende generalforsamling.
 
Bestyrelsen har ret til at suspendere et bestyrelsesmedlem, såfremt den pågældende skønnes at være uegnet til at være bestyrelsesmedlem. En sådan suspension skal forelægges den førstkommende generalforsamling, og den pågældende kan forlange suspensionen forelagt en ekstraordinær generalforsamling.
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formanden repræsenterer foreningen indadtil og udadtil og fører forsæde ved alle forhandlinger. I formandens fravær varetager næstformanden hans pligter.
 
Kassereren varetager foreningens regnskaber i overensstemmelse med §10 og §11 og fører medlemskartotek.
 
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, den finder er nødvendige, og den er berettiget til at supplere udvalg med medlemmer udenfor bestyrelsen.
 
§ 8. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, eller så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Er et medlem forhindret i at give møde, skal dette meddeles formanden.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der, foruden formanden eller fungerende formand, er mødt
3 medlemmer.
 
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
 
Forhandlingerne på bestyrelsesmøderne indføres i forhandlingsprotokol eller beslutningsreferat, som godkendes på næste bestyrelsesmøde.
 
§ 9. Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem, med mindre andet fremgår af nærværende vedtægt.
 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de på foreningen påhvilende forpligtigelser.
 
§ 10. Regnskabet
Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter samt over eventuelle fonde. Penge eller obligationer tilhørende eventuelle fonde må aldrig sammenblandes med foreningens øvrige driftsmidler. Kassereren sørger for opkrævning af kontingent og betaling af alle udgifter på grundlag af godkendte bilag.
 
Foreningens kassebeholdning indsættes på bankkonto lydende på foreningens navn.
 
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet for det forløbne år skal forelægges foreningens revisor senest 1. marts det følgende år. Regnskabet vil blive fremlagt ved den ordinære generalforsamling.
 
§ 11. Revision
Til at revidere regnskabet for foreningen vælger generalforsamlingen hvert år 1 revisor samt
1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.
 
Det er revisors pligt at overbevise sig om, at værdier, der ejes af foreningen, er noteret på foreningens navn med eventuelle fonde som undertitel. Desuden gennemgås regnskabet og det konstateres om der er sket korrekt bogføring, samt om der foreligger behørig dokumentation for alle posteringer, herunder påser revisor at primo og ultimo formue er overensstemmende med bankudskrifter m.m.
 
§ 12. Foreningens opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når 3/4 af medlemmerne på 2 hinanden med 14 dages mellemrum følgende generalforsamlinger stemmer for. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 3/4 majoritet af de fremmødte medlemmer.
 
§ 13. Foreningens formue
Foreningens eventuelle formue kan aldrig deles mellem medlemmerne. Den tilfalder i tilfælde af foreningens opløsning velgørende og/eller kulturelle lokale formål. Den afsluttende generalforsamling fastsætter hvordan.
 
§ 14. Overgangsbestemmelse.
Ved valg til bestyrelsen i 2013 kan situationen være således, at nogle bestyrelsesmedlemmer kun vælges for et år, for at valget passer ind i de nye regler i § 7.
 
Således vedtaget på Snekkersten Borgerforenings ekstraoridnære generalforsamling
den 20.05 2013. §4 ændret og vedtaget på generalforsamlingen 4. maj 2017.