Formandens beretning for året 2016

Igen i år har vi måttet skyde generalforsamlingen en smule, så vi endnu engang kan være i lokalet her på Snekkersten Skole.

Arbejdsåret har ikke været så begivehendsrigt, og så alligevel. Andre steder i lokalområdet har der været omfattende debat og aktivitet. Jeg tænker her på sagen vedrørende nybebyggelse på Rørtang Overdrev, som vi har fulgt på sidelininjen og støttet op om. Det er to beboerforeninger i Borupgård vest og på Skibsegen, som har ført sagen.

Sagen er vigtig og af principiel karakter, fordi vi her fik endnue et eksempel på kommunens lemfældige omgang med lokalplanlægningen. Det er muligt at nogle politikere om embedsmænd helst så at borgerne blandede sig udenom lokalplanlægningen, men nu er det engang sådan at planloven tilsiger borgerindsigt og indflydelse. Derfor er det også mildest talt provokerende at kommunen ikke følger sine egne planer, eller rask væk proklamerer at de jo bare kan kan dispensere herfra.

Lad det derfor være sagt hel klart: Planstrategi, kommuneplan og lokalplaner er instrumenter i den offentlige planlægning som borgerne har adgang til og indflydelse på og det krænker borgernes rettigheder, når kommunen ikke lever op til dettte.

I tilfældet med Rørtang har der været tale om at dispensere fra antallet af planlagte boliger bygningernes højde og tæthed, manglende udenomsarealer og behørig afstand til kulturhistoriske spor i området. I andre tilfælde, jeg tænker her på det nye stationscenter, undlader man at vurdere indflydelsen på kystlinjer og trafikbelastning og en vurdering af byggeriets arkitektoniske kvaliteter.

Så måske ender vi her med det som den lokale formand for foreningen By- og Landskab kalder et stykke "halvtarveligt" arkitektur som vartegn for vores lokalområde. Kommunen har vist ellers en arkitekturpolitik, eller hvad?

Eksempler på diskutabel planlægning og fejldisponeringer er mange, men heldigvis har debatten også været mangfoldig, og den fortsætter her i valgåret. Man kunne ønske at det fører til bedre planlægning og borgerinddragelse i forbindelse med byens udvikling. Og her er det vigtigt at du og vi fortsat holder øje med tingene. Byens fremtidige udvikling og planlægningen heraf burde være kommunevalgets hovedtema.

Snekkersten Borgerforeningen synes at vi med lokalplanen for Det gamle Snekkersten for år tilbage har bidraget til dette formål, selvom vi ikke er imponerede af kommunens opfølgning på planen. Som et enkelt ekesempel kan vi nævne forholdene omkring parkeringspladsen overfor Snekkersten havn. Her var det os der måtte gøre opmærksom på at der var problemer med at overholde regler for beplantning og indhegning og påpege at en bestemt grundejer efterhånden havde bebygget halvanden meter ind på offentlig ejendom. En besigtigelse på lokaliteten har medført at den pågældende grundejer har fået pålæg om at rette op på tingene.

Med hensyn til forholdene omkring selve havnne er det således at vi idag har haft er møde med udvalgsformanden og teknikchefen, som vi hermed gerne vil fortælle om. Vi har gjort opmærksom på at betingelserne for opførelsen, herunder at sandfangeren ikke må blive landfast, ikke overholdes og at der den seneste tid har været betydelige lugtgener i forbindelse med tangophobninger i bassinet. Vi er fotsat i den situation at der ikke findes en lokalplan for havneområdet og ikke er klarhed omkring havnens fremtidsplaner.

Her i maj måned har kommunen de senere år opsat chikaner for at regulere trafikken og dæmpe farten udvalgte steder på Strandvejen. Nu er det imidlertid også således at der er vedtaget nye regler for trafikregulering, som betyder at kommune mere egenhændigt kan vedtae fartreguleringer lokalt. Vi er begyndt at undersøge dissse regler og vilkår med henblik på mere permanent trafikregulering på Strandvejen i Snekkersten. Måske Jørgen Bierrings vil sige lidt om det?

Bestyrelsen besluttede i efteråret at iværksætte en hvervekampagne med en delikat lille folder og med et ganske pænt resultat, synes vi selv. Endelig skal det nævnes at bestyrelsen fremsætter forslag om kontingentbetalingen følger kalenderåret, af hensyn til administrationen.

Jan Horn Petersen, formand.

Indkommet forslag til vedtægtsændring. Ref. pkt. 8

§ 4. Kontingent
Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves i maj måned og gælder for kalenderåret. Ved indmeldelse opkræves kontingent for hele året uanset indmeldelsestidspunkt.

Ændring til § 4 kontingent
Medlemskontingent til foreningen er 100 kr. årligt og kontingentåret løber fra d. 1.1. til d.31.12. samme år. Kontingentets størrelse kan ændres på generalforsamlingen, men først med virkning for det efterfølgende kalenderår.

Begrundelse: Det er alt for besværligt at føre tilsyn med et kontingent, som ikke følger regnskabsåret

Til Højre kan du downloade SBF vedtægter

Husk kontingentbetaling kr. 100 pr. husstand
før generalforsamlingen på konto:

Reg. 2255
Konto 34 861 483 21